REGULAMIN POBYTU

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 2. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 07:00. Goście są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłączeniem ogródka. Złamanie zakazu wiąże się z akceptacją pokrycia kosztów dearomatyzacji w kwocie 1000zł.
 4. Przy odbiorze kluczy wszystkie osoby, które będą przebywały w Apartamencie Mariva zobowiązane są do okazania ważnego dokumentu tożsamości. Najemca zobowiązany jest do wskazania danych osobowych wszystkich osób przebywających w apartamencie, w tym małoletnich dzieci.
 5. Wynajmujący ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy Najemca:
  – nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  – znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  – zachowuje się w sposób agresywny.
 6. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po wcześniejszym uzgodnieniu z wynajmującym.
 7. Samowolne przedłużenie pobytu i opuszczenie apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego uzgodnienia, traktowane będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, co skutkować będzie naliczeniem opłat według obowiązującego cennika.
 8. Warunkiem rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny pobytu. Pozostałą część ceny należy uiścić co najmniej na 2 dni przed rozpoczęciem pobytu. Wpłata gotówkowa w dniu pobytu wymaga uzgodnienia z wynajmującym co najmniej na 3 dni przed planowanym pobytem.
 9. Wpłata zadatku oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i zasad pobytu zwierząt domowych.
 10. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji przez Najemcę wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. W przypadku odwołania rezerwacji przez Wynajmującego zadatek podlega zwrotowi w wysokości równowartości wpłaconej kwoty.
 12. W przypadku braku możliwości zrealizowania pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego i Najemcy takich jak obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego strony w drodze negocjacji mogą uzgodnić inny termin pobytu, w przypadku braku porozumienia zadatek nie podlega zwrotowi.
 13. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 14. Goście odwiedzający Najemcę nie mogą przebywać w apartamencie bez jego fizycznej obecności w tym apartamencie.
 15. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia lokalu lub części wspólnych budynku spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające w lokalu razem z Najemcą lub odwiedzające najemcę, chociażby nieumyślnie, Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości 300,00 zł. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
 16. Zwrot kaucji pobranej w formie gotówkowej następuje podczas wymeldowania, po sprawdzeniu przez Wynajmującego stanu lokalu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu lub części wspólnych kaucja zatrzymywana jest do czasu ustalenia wysokości spowodowanych zniszczeń.
 17. Jeżeli szkody spowodowane przez Najemcę przewyższą wartość kaucji, Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających w lokalu z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w lokalu wyłącznie z osobami pełnoletnimi.
 18. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz korzystania z grilla. 
 19. [dotyczy Apartamentu B03] Korzystanie z udogodnień i usług obiektu Grand Laola Spa jest odpłatne i odbywa się na zasadach obiektu: szczegóły http://www.laola.pl/ . Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez w/w obiekt. W przypadku chęci skorzystania z zabiegów sugerujemy wcześniejsze ustalenie terminu.
 20. Zabronione jest urządzanie głośnych spotkań uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W wypadku konieczności interwencji ochrony i/lub policji zastrzegamy sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy i nałożenie kary w wysokości 500zł.
 21. W przypadku uciążliwych zachowań Najemców lub ich gości skutkujących wezwaniem ochrony lub policji Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary porządkowej w wysokości 500zł.
 22. W przypadku sporu dotyczącego zawarcia, obowiązywania, wykładni, sposobu wykonywania niniejszej umowy
  lub innego sporu związanego z niniejszą umową, Strony postanawiają prowadzić negocjacje w celu jego rozwiązania.
  W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w trakcie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, strony skierują sprawę do mediacji do Stowarzyszenia #wartomediować z siedzibą w Poznaniu. Jeżeli mediacja nie zakończy się porozumieniem, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

ZASADY POBYTU ZWIERZĄT DOMOWYCH

 1. Pobyt zwierzęcia domowego jest możliwy jedynie po uzyskaniu akceptacji wynajmującego na etapie dokonywania rezerwacji.
 2. W apartamencie mogą przebywać jedynie zdrowe zwierzęta domowe ras małych i miniaturowych, zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom, posiadające ważne szczepienia, potwierdzenie odrobaczania i nauczone czystości.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierząt na łóżku i sofach oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w apartamencie. W przypadku naruszenia zasady określonej w punkcie 3 od najemcy pobrana zostanie dodatkowa opłata za sprzątanie w wysokości 200zł.
 4. Najemca oświadcza, że zwierzę jest zdrowe, nie stanowi zagrożenia dla innych osób, ani zwierząt i spełnia wszystkie warunki określone w punkcie 2.
 5. Najemca jest zobowiązany każdorazowego i niezwłocznego sprzątania odchodów pozostawionych przez swoje zwierzę.
 6. Najemca jest odpowiedzialny za nadzór i zapewnienie bezpiecznego pobytu zwierząt domowych oraz ryzyko z nim związane.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.
 8. Na terenie obiektu zwierzęta muszą przebywać na smyczy.
 9. Poza apartamentem zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy pod opieką najemcy.
 10. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, wynajmujący bezzwłocznie podejmie kontakt z najemcą w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do apartamentu, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia
 11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy pobytu zwierząt ras powszechnie uważanych za agresywne oraz zwierząt ras dużych i olbrzymich.
 12. Za pobyt niezgłoszonego zwierzęcia naliczana będzie opłata w wysokości 50zł/doba.


REGULAMIN PARKINGU

 1. Parking, zarówno zewnętrzny, jak i parking w garażu podziemnym, jest płatny, niestrzeżony.
 2. Właściciele apartamentu nie odpowiadają za szkody w parkujących pojazdach.
 3. Prosimy o niepozostawianie w pojeździe wartościowych przedmiotów.
 4. Parking należy zarezerwować i opłacić przed rozpoczęciem pobytu.
 5. W przypadku bezumownego korzystania z parkingu pojazd może być odholowany na koszt właściciela pojazdu.

 

BEDINGUNGEN DES AUFENTHALTS

 1. Der Hoteltag dauert von 16:00 bis 11:00 Uhr.
 2. Die Stille dauert von 22:00 bis 07:00 Uhr.
 3. Die gesamte Anlage ist rauchfrei, mit Ausnahme des Gartens. Um das Verbot zu brechen, müssen die Kosten für die Desaromatisierung in Höhe von 1000 PLN gedeckt werden.
 4. Bei der Schlüsselübergabe müssen alle Personen, die sich in der Mariva Suite aufhalten, einen gültigen Ausweis vorlegen. Der Mieter ist verpflichtet, die persönlichen Daten aller mitreisenden Personen anzugeben in der Wohnung, einschließlich minderjähriger Kinder.
 5. Der Vermieter hat das Recht, die Schlüsselübergabe zu verweigern, wenn der Mieter: – keinen gültigen Personalausweis besitzt, – unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln steht, – verhält sich aggressiv.
 6. Es ist möglich, Ihren Aufenthalt nach vorheriger Absprache mit dem Vermieter zu verlängern.
 7. Eine willkürliche Verlängerung des Aufenthalts und das Verlassen des Apartments nach 11.00 Uhr ohne vorherige Absprache gilt als Verlängerung des Aufenthalts um einen weiteren Tag, wodurch Gebühren gemäß der geltenden Preisliste berechnet werden.
 8. Voraussetzung für die Buchung eines Aufenthalts ist eine Anzahlung in Höhe von 30% des Aufenthaltspreises. Der verbleibende Teil des Preises muss mindestens 2 Tage vor Beginn des Aufenthalts bezahlt werden. Eine Barzahlung am Tag des Aufenthalts erfordert eine Abstimmung mit dem Vermieter mindestens 3 Tage vor dem geplanten Aufenthalt.
 9. Die Zahlung der Kaution bedeutet die Annahme aller Bestimmungen dieser Bestimmungen und Regeln für den Aufenthalt von Haustieren.
 10. Im Falle einer Stornierung oder Stornierung der Buchung durch den Mieter wird die Vorauszahlung nicht erstattet.
 11. Im Falle einer Stornierung durch den Vermieter wird die Anzahlung in Höhe des eingezahlten Betrages zurückerstattet.
 12. Eine Änderung des Reservierungsdatums ist nur mit Zustimmung des Vermieters möglich.
 13. Gäste, die den Mieter besuchen, dürfen nicht in der Wohnung bleiben, ohne dass er physisch in dieser Wohnung anwesend ist.
 14. Im Falle einer Verschlechterung, Beschädigung oder Zerstörung von Gebäuden oder die gemeinsamen Teile des Gebäudes durch den Mieter oder Bewohner des Hauses mit dem Mieter oder den Besuch der Mieter verursacht, auch unbeabsichtigt, sammelt der Vermieter eine Kaution in Höhe von 300,00 PLN. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter den Eintritt eines Schadens unverzüglich nach dessen Entdeckung anzuzeigen.
 15. Die Rückgabe der Kaution in bar erfolgt beim Check-out, nachdem der Vermieter den Zustand der Räumlichkeiten überprüft hat. Im Fall einer Verschlechterung, Beschädigung oder Zerstörung der Mieträume oder gemeinsamer Teile der Lagerstätte bleibt erhalten, bis Sie die Menge an Schaden verursacht bestimmen.
 16. Wenn die durch die Mieter verursacht wird, den Wert der Lagerstätte übersteigt, wird der Mieter verpflichtet, den vollen Wert des Schadens zu bedecken. Schäden decken Verlust, dass der Vermieter erlitten, und die Vorteile, die den Schaden hatte nicht stattgefunden erreichen könnten. Der Mieter haftet für die Handlungen und Unterlassungen von Personen in den Räumlichkeiten des Mieters mit Wohnsitz, insbesondere für Minderjährige. Minderjährige dürfen nur mit Erwachsenen in den Räumlichkeiten leben.
 17. Grillen ist verboten. Strafe wegen Verstoßes gegen das Verbot 500zł.
 18. Die Nutzung von Einrichtungen und Dienstleistungen Objekt Grand Spa Laola bezahlt und beruht auf den Grundsätzen des Objekts: http://www.laola.pl/ Details. Der Vermieter ist nicht verantwortlich für die von der oben genannten Einrichtung erbrachten Dienstleistungen. Wenn Sie die Behandlungen nutzen möchten, empfehlen wir, das Datum im Voraus festzulegen.
 19. Es ist verboten, hochkarätige Treffen zu anderen Mieter des Gebäudes Einrichtung Ärgernis. Im Falle der Intervention des Schutzes und / oder der Polizei behalten sich das Recht vor, den Vertrag und die Verhängung einer Strafe in Höhe von $ 500 zu beenden.
 20. Der Vermieter haftet nicht für etwaige Unannehmlichkeiten, die während Ihres Aufenthalts im Zusammenhang mit Bauarbeiten oder Nachbehandlungen, die durchgeführt werden können in dem Gebäude, in dem sie die Wohnung befindet, und im Zusammenhang mit den laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Wohnung mit der Entwicklung des Objekt Groß Laola entstehen – Wohnhaus .
 21. Im Fall von Streitigkeiten Miet- Hand beziehen, bevor die Angelegenheit vor Gericht Bezug genommen wird, wird versuchen, freundschaftlich, den Konflikt durch Vermittlung zu lösen, einen Mediator aus einer Liste von Vermittlern der Wahl fest, durch den Präsidenten des Bezirksgerichts in Szczecin und Gorzow Wielkopolski geführt. Wenn innerhalb von 30 Tage Ab der Einleitung der Mediation wird keine Einigung erzielt, die Angelegenheit wird an ein Gericht verwiesen. Streitigkeiten werden vom für den Sitz des Vermieters zuständigen Gericht beigelegt.

 

REGELN FÜR DEN AUFENTHALT VON HAUSTIEREN

 1. Der Aufenthalt eines Haustieres ist nur mit Zustimmung des Vermieters bei der Reservierung möglich.
 2. In der Wohnung sind nur gesunde, gegen Flöhe und Zecken geschützte Heimtiere kleiner und kleiner Rassen mit gültiger Impfung, Bestätigung der Entwurmung und Sauberkeitsunterricht gestattet.
 3. Es ist nicht akzeptabel, Hotelhandtücher und Bettwäsche für die Bedürfnisse von Tieren zu verwenden, auf dem Bett und den Sofas zu bleiben und sich mit den physiologischen Bedürfnissen in der Wohnung zu befassen. Im Falle eines Verstoßes gegen die Regel in Punkt 3 wird dem Mieter eine zusätzliche Reinigungsgebühr in Höhe von 200 PLN in Rechnung gestellt.
 4. Der Mieter erklärt, dass das Tier gesund ist, keine Bedrohung für andere Personen oder Tiere darstellt und alle in Nummer 2 genannten Bedingungen erfüllt.
 5. Der Mieter ist verpflichtet, die von seinem Tier zurückgelassenen Abfälle jedes Mal zu beseitigen.
 6. Der Mieter ist für die Beaufsichtigung und den sicheren Aufenthalt von Haustieren und die damit verbundenen Risiken verantwortlich.
 7. Der Mieter haftet für Schäden, die durch das Tier verursacht werden.
 8. Haustiere müssen an der Leine sein.
 9. Abgesehen von der Wohnung müssen die Tiere unter der Obhut des Mieters ausgelaugt werden.
 10. Wenn sich herausstellt, dass das im Zimmer gelassene Tier den Aufenthalt anderer Gäste stört, das Eigentum des Hotels zerstört oder eine Bedrohung für sich oder andere Gäste darstellt, wird der Vermieter den Mieter umgehend kontaktieren, um das Problem zu lösen. Ist eine Kontaktaufnahme nicht möglich, behält sich der Vermieter das Recht vor, die Wohnung auch unter Zuhilfenahme entsprechender Serviceleistungen zu betreten und das Tier dem nächstgelegenen Tierheim zu überlassen. Alle Kosten, die sich aus den oben genannten Aktivitäten ergeben, sind vom Eigentümer des Tieres zu tragen.
 11. Der Vermieter behält sich das Recht vor, den Aufenthalt von Tieren von Rassen, die allgemein als aggressiv gelten, und von Tieren großer und riesiger Rassen zu verweigern.
 12. Für unbezahlte Haustiere wird eine Gebühr von 50 PLN / Tag erhoben.

 

PARKVORSCHRIFTEN

 1. Das Parken, die externe Beschreibung sowie das Parken in der Tiefgarage werden unbewacht bezahlt.
 2. Die Eigentümer der Wohnung übernehmen keine Schäden an geparkten Fahrzeugen.
 3. Bitte lassen Sie das Fahrzeug nicht im Fahrzeug.
 4. Das Parken muss vor dem Wechsel bezahlt und bezahlt werden.
 5. Bei nicht vertraglicher Nutzung des Parkplatzes kann das Fahrzeug auf Kosten des Fahrzeugbesitzers abgeschleppt werden.